Login
เกี่ยวกับงานมหกรรมสัตว์เลี้ยง
วัตถุประสงค์

 

 วัตถุประสงค์

 

1. เสริมสร้างแรงจูงใจในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงให้กับเอกชน และประชาชนทั่วไป เป็นการปลูกฝังเด็ก และเยาวชนของชาติให้หันมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงกันมากขึ้น เพื่อช่วยพัฒนาทางด้านจิตใจ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำให้ไม่หันไปหาอบายมุขและสิ่งเสพติด

2. เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการผสมพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การพัฒนาพันธุ์สัตว์ให้ถูกต้อง และแม่นยำในหลักวิชาการ ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์สัตว์เลี้ยงของไทยให้ได้มาตรฐานสู่สากล

3. เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวได้มีกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว โดยมีสัตว์เลี้ยงเป็นสื่อกลาง

4. เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้กับนานาชาติ ในเรื่องการประกวดสัตว์เลี้ยง หลักเกณฑ์การตัดสิน และการโชว์สัตว์เลี้ยง เป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงภายในประเทศ

5. เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ และจากต่างประเทศ

6. เพื่อส่งเสริมให้มีการขยายพันธุ์สัตว์เลี้ยงของไทย ให้มีชนิดและประเภทมากขึ้น ก่อให้เกิดรายได้  และเงินหมุนเวียนภายในประเทศ

7. เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของตลาดสัตว์เลี้ยง การเจรจาธูรกิจ การแลกเปลี่ยนซื้อขายสัตว์เลี้ยงในระดับนานาชาติ นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพ สัตว์เลี้ยงให้เป็นสินค้าส่งออก นำรายได้สู่ประเทศ ลดการลักลอบนำเข้าและส่งออก

8. เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านการพัฒนาพันธุ์สัตว์เลี้ยง ในเรื่องของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นปัญหาอุปสรรคในเรื่องการตลาดสัตว์เลี้ยง และด้านอื่นๆ

 

 

 

 

Copyright 2006 by Thailand Grand Pet Show