Login
เกี่ยวกับงานมหกรรมสัตว์เลี้ยง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • เกิดการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆ ในทุกครอบครัวและชุมชนมากขึ้น
  • เด็กและเยาวชนสนใจการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆ มากขึ้น ทำให้ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด
  • สร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวให้อบอุ่น โดยมีสัตว์เลี้ยงเป็นสื่อกลาง
  • สามารถส่งเสริมพัฒนา และขยายพันธุ์สัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆ สู่ระดับมาตรฐานสากล
  • สร้างตลาดส่งออกสัตว์เลี้ยงไทยประเภทต่างๆ นำรายได้สู่ประเทศ

 

 

สถานที่จัดงาน....

สามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม
(ตามแผนที่แนบ  แผนที่ไปสามพราน ริเวอร์ไซด์ / แผนที่กิจกรรมภายในงาน)

 

 

 

 

 

Copyright 2006 by Thailand Grand Pet Show