Login
ไก่ฟ้า

**14 - 16  ธันวาคม 2561**
เวลา  08.00 – 17.30 น.
ชมนิทรรศการการจัดแสดงไก่ฟ้ากว่า  20  สายพันธุ์
การให้ความรู้เรื่องการขออนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอย่างถูกกฎหมาย  และการเพาะเลี้ยงไก่ฟ้า

ในส่วนการแสดงของกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ชมรมไก่ฟ้าแห่งประเทศไทย

โทร.081-625-9925

 

 

 

 

Copyright 2006 by Thailand Grand Pet Show